Андеша(вокуниш)

Печать
PDF

Дар ҳошияи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулху ваьдати миллц - Пешвои миллат, муьтарам Эмомалц Рахмон

Терроризм ва экстремизм – ояндас=зи инсон

Одамц баьри Ватан гар аз дилу жон жон дихад,

Пас Ватан =ро чу модар умри жовидон диьад.

Жавонон - ин гур=ьи ижтимоию демографц мебошад, ки дар асоси мажм=и хусусиятьои синну сол жудо карда шуда, аз хусусиятьои вазъи ижтимоц ва аз дигар хусусиятьои ижтимоц - равонц вобастагц дорад.

Имр=з аьли жомеаи жахонро ифродгароц, терроризм ва экстремизм ба ташвиш овардааст. Ифродгароц терроризм, экстремизм аз жумлаи он ьодисаьои нохуш мебошад, ки барои фазои тинжу осуда, амнияти миллц ва инчунин давлатдории ьар мамлакат ва тамоми жомеаи жавонон хатар пайдо мекунад.

Ыобили зикр аст, ки дар таблищи фикру аыоиди ифротц ташкилотьои махсуси хоричц дар ьар мамолик кор бурда, фикру аыоиди чавононро таблищ ва интишор мекунанд. Ьоло гур=ььои террористц барои дар амал татбиы кардани щаразьои сиёсии худ фаъолият доранд, ки максади ин гур=ььо дахолат кардан ба сиёсати давлатдорц мебошад.

Аввалан бояд донист, ки мафьуми террорист, экстремист худ чц маъно дорад?

Терроризм (аз калимаи лотинии terror) сарчашма гирифта, маънояш тарс ва ваьм аст.

Экстремизм (аз калимаи лотинии extemus) гирифта шуда, маънои аслиаш ифродгароц, тундравц, фикру андешаьо ва амальои тундравона, аз ьад гузаштан, аз андоза гузаштан аст)

Имр=з бо ташаббуси Асосгузори сулху ваьдати миллц - Пешвои миллат, муьтарам Эмомалц Рахмон мо - точикистониён дар фазои тинчу осуда зиндагц карда истодаем, ки ин щамхории падар нисбати фарзанд аст

Террорист гуфта, шахси вайронкунандаи ыонуньо, ашхоси зидбароянда ба ьуыуыи инсон. узви ьар гуна ташкилотьои ифротгаронаро меноманд. Аввалан шахсони дорои аыли солим ва комил, боинсофу шуурноку боадаб ьаргиз террорист намешаванд. Террорист аввалан шахси жоьилу щофил, беинсофу беимону беадаб мебошад.

Террорист щайриинсон аст зеро, ки шуур, аыл барин воситаьои фарыкунандаи байни инсону ьайвонро доро нест.

Биёед равшанц меандозем ба истилоьи «Иттиьодияьо ё гур=ььои террористию экстремистц ё ифротгароц»

Иттиьодияьои ифродгароц ё террористию экстремистц гуфта чунин ташкилотьоро меноманд, ки аз террорчиёну шахсони дорои фаьмиши тангдошта иборат буда, асоси вайроншавии ьуыуыи инсоният маьсуб меёбанд. Гур=ььои ифродгаронаи динц дар байни иттиьодияьои террористии замони ьозира мавыеи бузургро доранд. Ба ин гуна гуруььои ифродгаронаи динц гуруььои ифродгаронаи « Давлати исломц» (ДИИШ), «Ал-ыоида», «Аш-шабоб», «Толибон», «Ал-нусра» ва щайраьо дохил мешавад.

Дар байни ин гур=ььои ифродгаронаи динц «Давлати исломц» мавыеи бузургро ба даст овардааст. Чунон ки Абдуллоьи Муьаыыиы- коршиноси масоили динц таъкид менамояд: «ДИИШ» «Давлати исломц» нест, балки он иттиьодияьои муташаккили жинояткории байналмилалц буда, барои фиреби назари мусулмоньо таъсис дода шудааст.

Мехоьам дар бораи дин чанд ьарф г=ям, ки дин ахлоы аст, дин ибрат аст, дин сульу осоиш аст, дин эьтиром ба пирону хурдсолон аст. Дин на таьдид асту ыатлу куштор, на хунрезиву интиьору инфирож, на забьи инсон! «ДИИШ» Давлати исломц не, балки «Давлати иблисц» аст.

Он амальое, ки террористони ДИИШ мекунанд, дар дини мубини Ислом гуноь ба ьисоб меравад.

Яке аз амали иблисонаи аъзои ДИИШ - Алц Сакр-ал Ыосим –ин ыатли модари худ буд.

Акнун эътибор диьед, ки модар нуь моьу нуь р=з фарзандро дар батни худ бардошта, бо чц азобу машаыыат ба дунё меорад:

Якшаба он ранж, ки модар кашид

Бо ду жаьон-ш натвон баркашид.

Модар дар сари гаьвораи фарзанд шабьои дарозро бедор мегузаронад, агар сулфае бежо намояд, хуни жигар мех=рад, худ нап=шида фарзандро меп=шонад, худ нах=рда фарзандро мех=ронад. Пас чц тавр дили фарзанд роь дод, ки модари офаридгори худро ба ыатл расонад?. Ё худ воыеае, ки дар шабакаьои интернет паьн гардидаву ьисси нафратро бар дили мардуми сайёра нисбат ба ашхоси ба гирдоби ин вабои аср афтода бедор кард, инсониятро бетараф нагузошт: « Дар Сурия к=даки сесола дар зери моддаьои тарканда монд. +ро дар ьолати вазнин ба беморхона бурданд. К=дак дар дами марг аз пизишкон бо суханони нажотталабона мурожиат кард: «Маро аз марг нажот диьед , ман ьам зиндагц кардан мехоьам» Чун иложи дардаш пайдо нашуд, к=дак умедро канда гуфт:

-Дар бораи амальои Шумо ба Худованд, албатта, иттилоъ хоьам дод!

Бале, бирав бигу ин амальои щайриинсониро, ин рафтору кирдори ношоистаро!

Чавонони азиз имр=з моем аз накьати бахт чашидаву аз шароби осоиштагц баьра бурда.

Ман ьамчун хоьари муслимаи шумо даъват менамоям, ки ба щамхориьои Пешвои миллатамон жавобан инсонд=сту ватанпарвар ва муьанпараст бошем!

Ватан ьамчу модар муыаддас бувад,

Касе созадаш хор, нокас бувад!

Ватан гар бимирад, шавц номурод,

Шавц р=сияь дар жаьон умрбод

Ватан нури чашму ватан обр=ст

Ватан модар асту зи ьар чц нак=ст!