Таъсисёбии  ЊХДТ дар ноњияи Шањристон ва фаъолияти он

Ҳоло ман ба саҳми хонандагони азиз доир ба Таъсисёбии ЊХДТ дар ноњияи Шањристон то ин давра сухан гуфтани ҳастам. Љамъомади таъсисёбии ташкилоти ибтидои моњи марти соли 1998 бо иштироки 15 нафар аъзоёни ЊХДТ баргузор шуд. Дар љамъомади ташкилоти ибтидои масъалањои зерин дида баромада шуданд.

- дар бораи таъсис додани ташкилоти ибтидои

- номгузори намудани ташкилоти ибтидои

Љамъомадро яке аз ташкилотчиёни фаъол Рањимбердиев Раззоќ бо баромади худ оѓоз намуда оиди ташкил намудани ташкилоти ибтидои таклиф пешнињод намуд. Ин пешнињодро дигар аъзоён хуш ќабул намуда дастгири кардаанд. Њамин тавр дар ноњияи Шахристон аввалин ташкилоти ибтидои ташкил карда шуда фаъолияти худро оѓоз намуд.

Рўз аз рўз аъзоёни ЊХДТ зиёд шуда рафта истодаанд яне дар ноњия 5-ташкилоти ибтидои бо шумораи 308 нафар аъзоён ташкил карда шуд.

Дере нагузашта санаи 26 марти соли 1998 дар Конференсия (Плениум) – и аввалин бо иштироки 45-нафар аъзоёни ташкилоти ноњиявии ЊХДТ аз 5 ташкилоти ибтидои ва бо 19 – нафар аъзоёни нав баргузор шуд. Дар Конференсия (Плениум) – и мазкур асосан ду масъала дида баромада шуд. Якум таъсис додани кумитаи иљроияи ЊХДТ ва интихоби аъзоёни кумитаи иљроияи ноњиявї, дуюм интихоб намудани раиси кумитаи иљроия. Конференсияро раиси ташкилоти ибтидои Рањимбердиев Р. ифтитоњ намуд, сипас яке аз аъзоёни фаъол баромад карда пешнињод намуд, ки кумитаи иљроия таъсис дода шуда аъзоёни кумитаи иљроия интихоб карда шавад. Таклифи эшонро аъзоён хуш пазирои намуда бо як овоз тасдиќ намуданд. Оиди масъалаи дуюм яке аз аъзоёни фаъол Њотамов Р. баромад карда гуфт, ки Холиќова Муќадам Раиси ноњияи Шањристон раиси кумитаи иљроия интихоб карда шавад гуён пешнињод намуд. Њаммаи аъзоён ин таклифро бо як овоз ќабул намуданд. Бо њамин кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар ноњияи Шањристон таъсис дода шуд.

?: Аз ҳамон давра то имрӯз киҳо барои фаъолияти ҳизб саҳми арзандаи худро гузоштанд?

Бо роњбарии М.Холиќова ва аъзоёни фаъол Р. Рањимбердиев, Ш. Улмасов, С. Алимчонова, А.Ќодиров, А. Ќосимов дар ноњия барои зиёд намудани обрўю эътибори њизб кўшишу талошњои зиёд ба амал омада мањз њамин кушишу ѓайрат сабаб шуд, ки сафи аъзоён дар як муддати кўтоњ ба 517 нафар расиданда аз он љумла 87 нафар занњо ва ба 29 ташкилоти ибтидои муттањид гаштанд.

Инак санаи 8-июни соли 1999 Конференсияи дуюми Кумитаи иљроияи ЊХДТ бо иштироки 45 нафар вакилон аз 29 ташкилоти ибтидои баргузор шуд. Конференсияро раиси кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњия М. Холиќова раиси карданд. Дар кори конференсия асосан 4 – масъала дида баромада шуд. Якум интихоб намудани аъзоёни кумитаи иљроия, дуюм аз нав интихоб намудани раиси кумитаи иљроия, сеюм интихоб намудани аъзоёни раёсати кумитаи иљроия ва масъалаи чорум интихоби комиссияи тафтишоти. Дар конеренсия 30 нафар аъзои кумитаи иљроия, 11 нафар аъзои раёсати кумитаи иљроия, 3 нафар аъзои комиссияи тафтишоти ва Муќадам Холиќова бори дигар раиси кумитаи иљроия интихоб шуданд.

?:Пас аз Муқадама Холиқова киҳо ба вазифаи раиси кумитаи ҳизб интихоб шуданд?

Санаи 24 майи соли 2000 – ум бо ќарори №9-уми конференсия (плениум) – и кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњияи Шањристон Холиќова Муќаддам аз вазифаи раиси кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњияи Шањристон озод карда шуда худи бо њамин ќарор Асрорќулов Сулаймонќул ба вазифаи раиси кумитаи иљроияи ЊХДТ интихоб карда шуд.

Бо ќарори Конференсияи 4-уми КИ ЊХДТ дар ноњияи Шањристон тањти № 1 ва № 2 аз 20 августи соли 2002 Ахмедов Ибодулло Раиси КИ ЊХДТ дар ноњия ва муовини озоди Раиси КИ ЊХДТ дар ноњия Рањимбердиев Разоќберди Расулбердиевич интихоб карда шуданд.

Бо ќарори Маљлиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Шањристон тањти № 3 аз 9-апрели соли 2003 Олимљонова Саломат ба вазифаи муовини озоди Раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Шањристон интихоб шуданд.

Бо ќарори Маљлиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Шањристон тањти № 4 аз 9-июни соли 2004 Шарофиддинова Мукарам ба вазифаи муовини озоди Раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Шањристон интихоб шуданд.

Дар Маљлиси Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар ноњияи Шањристон Раиси КИ ЊХДТ дар ноњия Ибодулло Ахмедов бо ќарори №6 аз санаи 4 августи 2006 аз вазифааш озод карда шуд. Инчунин дар њамин Маљлис бо ќарори №7 аз санаи 4 августи соли 2006 Нурматов Абдуѓаффор Абдусаломович Раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Шањристон интихоб карда шуд. Дар даврањои 2006 -2010 аъзоён аз 1067 нафар ба 1235 нафар расидаанд яъне 167 нафар ба сафи њизб шомил гаштанд. Шумораи ташкилотњои ибтидои аз 36 адад ба 41 адад расонида шуд, ки дар ин давра 5 ташкилоти ибтидои таъсис дода шуданд. Шумораи љавонон аз 70 нафар ба 161 нафар расидаанд, ки дар ин давра 54 нафар зиёд шудаанд. Шумораи занњо низ аз 213 нафар ба 254 нафар расонида шуд, ки дар ин давра 41 нафар занњо ба њизб шомил шуданд. Бо дастуру супоришњои собиќ раиси КИВ ЊХДТ Бибихон Азизова моњи ноябри соли 2010 барои тоза намудани сафи њизб аз нафарони фавтида, беному нишон, ба дигар давлатњо рафта ва шахсони тасодуфи 161нафар аъзоён аз ќайд бароварда шуданд.

Бо фармони Раиси КИ ЊХДТ дар ноњия тањти № 6 аз 14 июни соли 2010 Ќодиров Рустам Ашурмањмадович мудири шуъбаи ташкилии кумитаи иљроия ба кор таъин шуд. Дере нагузашта 13 сентябри соли 2010 Ќодиров Рустам Ашурмањмадович ба вазифаи иљрокунандаи Раиси КИ ЊХДТ дар ноњия таъин гардид. Дар њамон сол аъзоёни ЊХДТ дар ноњия 1073 нафарро ташкил менамуданд. Бо розигии Раиси ЊХДТ Љанобї Олї мўњтарам Эмомали Рањмон аз 16 июли 2011 ва дар асоси Ќарори Маљлиси кумитаи иљроия тањти №1 зербанди 2 Ќодиров Рустам Ашурмањмадович Раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Шањристон интихоб шуд ва то њол дар ин вазифа фаъолият менамояд. Дар солњои 2011-2017 сафи аъзо аз 1073 ба 2835 нафар расонида шуданд, ки 1762 нафар аъзои нав ба ЊХДТ шомил шуданд. Шумораи ташкилотњои ибтидои аз 41 адад ба 62 адад расонида шуд, ки дар ин давра 21 ташкилоти ибтидои таъсис дода шуданд. Шумораи љавонон аз 161 нафар ба 1045 нафар расидаанд, ки дар ин давра 884 нафар зиёд шудаанд. Шумораи занњо низ аз 254 нафар ба 1140 нафар расонида шуд, ки дар ин давра 886 нафар занњо ба њизб шомил шуданд. Инчунин барои тоза намудани сафи њизб аз шахсони тасодуфи, фавтида, аз ноњия кучида 262 нафар аз кайд бароварда шуданд ва аз сафи њизб хориљ шуданд.

?.Дар айни ҳол дар кумитаи иҷроияи ҲХДТ чанд нафар аъзо дар чанд ташкилотҳои ибтидои муттаҳид шудаанд?

Бо фаъолияти сермаҳсули кормандон ва аъзоёни фаъоли ҳизб дар айни њол дар кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњияи Шањристон дар 62 ташкилоти ибтидои 2835 нафар аъзоён муттањид гаштанд. Кумитаи иҷроия барои зиёд намудани аъзо ва муттаҳидии аъзоён аз ҳамаи имкониятҳо истифода намуда кушин менамояд, ки дар оянда боз ҳам фаъолияти худро ҷоннок намояд.

 

Таърихи ҲХДТ
Нимаи аввали соли 1993 аз ҷониби Президенти кишвар мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идеяи ташкил кардани Ҳизби Халқии Тоҷикистон пешниҳод шуд (Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон).
- 12 июни соли 1993 кумитаи тадорукоти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ташкил гардид.
- 10 декабри соли 1994 Анҷумани муассисони ҳизб дар бораи ташкилёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон қарор қабул намуда, Оиннома ва Барномаи онро тасдиқ кард.
- 15 декабри соли 1994 Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро таҳти № 199 номнавис намуд.
- 30 марти соли 1996 Анҷумани II-юми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон доир гардид.
- 7 сентябри соли 1996 шумораи аввалини нашрияи ҳизб - рўзномаи«Минбари халқ» аз чоп баромад.
- 25 июни соли 1997 Анҷумани III-юм номи Ҳизби Халқии Тоҷикистонро ба Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон табдил дод.
- 18 апрели соли 1998 Анҷумани IV-уми ҲХДТ Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмонро Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон интихоб кард.
- 23 сентябри соли 1999 Анҷумани V-уми ҲХДТ Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро номзад ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намуд.
- 25 декабри соли 1999 Анҷумани VI-уми ҲХДТ номзадҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ба вакилии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ кард.
- 22 сентябри соли 2001 Анҷумани VII-уми стратегия ва тактикаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро дар марҳилаи нави тараққиёти ҷомеа - давраи бунёдкорӣ ва созандагӣ муайян намуд.
- 21 декабри соли 2001 маҷлиси КИМ ҲХДТ дар асоси маърўзаи Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон оид ба дигаргунсозиҳои куллӣ дар фаъолияти ҳизб қарорҳои таърихӣ қабул намуд.
- 26 декабри соли 2003 маҷлиси КИМ ҲХДТ вазъи сиёсию иҷтимоии Тоҷикистон ва вазифаҳои навбатии ҲХДТ-ро дар марҳилаи ҳозира муҳокима намуд.
- 22 октябри соли 2004 маҷлиси КИМ ҲХДТ баргузор шуд. Маҷлис суханронии Раиси ҲХДТ мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи рафти тайёрии ташкилотҳои ҲХДТ ба интихоботи Маҷлиси Олӣ ва маҷлисҳои вакилони халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон шунид. Оиди чорабиниҳои КИМ ҲХДТ бахшида ба даҳумин солгарди ташкилёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва даъвати Анҷумани VIII-уми ҲХДТ қарорҳои дахлдор қабул кард.
- 18 декабри соли 2004 Анҷумани VIII ҲХДТ асосгузори Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро якдилона Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон аз нав интихоб намуд. Анҷуман Барномаи пешазинтихоботии ҲХДТ-ро тасдиқ карда, ба Оинномаи ҲХДТ тағйиру иловаҳо ворид сохт.
- 21 декабри соли 2005 маҷлиси КИМ ҲХДТ маърўзаи Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро «Дар бораи вазъи ҷамъиятию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазифаҳои навбатии ташкилотҳои ҲХДТ» шунида, қарорҳои дахлдор қабул кард.
Масъалаҳои ворид намудани тағйиру иловаҳо ба «Низомнома дар бораи интихоби кумиҷроияҳои ҲХДТ», «Низомнома дар бораи фаъолияти молиявии ҲХДТ» ва дар бораи ворид намудани тағйирот ба сохтори Дастгоҳи КИМ ҲХДТ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Оид ба масъалаҳои муҳокимагардида қарор гирифтанд. Оид ба масъалаҳои муҳокимагардида қарорҳои дахлдор қабул гардиданд.
- 22 июли соли 2006 маҷлиси КИМ ҲХДТ баргузор гардид. Маҷлис санаи баргузории Анҷумани IX ҲХДТ — 23 сентябри соли 2006-ро муайян намуда, рўзномаи онро тасдиқ кард.
- 22 сентябри соли 2006 рўзномаи электронии ҲХДТ — «Tribun.tj» ба фаъолият оғоз намуд.
- 23 сентябри соли 2006 Анҷумани IX Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар Анҷуман як масъала — пешбарии номзад ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гардид.
Анҷуман дар бораи ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намудани номзадии Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон якдилона қарор қабул кард.
- 11 маи соли 2007 дар ноҳияи Ҳисор семинарии умумиҷумҳуриявии ҲХДТ дар мавзўи «Татбиқи дастуру супоришҳои Сарвари ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон асоси таҳкими сафҳои ҳизб ва баланд бардоштани нуфузи он дар ҷомеа» баргузор гардид.
- 2-3 маи соли 2008 дар шаҳри Душанбе машварати умумиҷумҳуриявии ҲХДТ баргузор гардид. Дармашваратқарордарбораи «БасарпарастиимаънавӣгирифтанисохтмониНБО-иРоғуназтарафиҲХДТ» қабулшуд.
- 9-10 октябрисоли 2008 дарноҳияиРаштмашваратиумумиҷумҳуриявииҲХДТдармавзўи «СиёсатихирадмандонаиПрезидентиҶумҳурииТоҷикистонЭмомалӣРаҳмонваҳадафҳоибарномавииҲХДТҳамчуномилиасосиитаҳкимиваҳдатусубботмиллӣ» доиргашт. Дармашваратмуроҷиатномаифаъолзанониҳизббаҳамаибонувоникишварқабулгардид.
- 15 августисоли 2009 дарноҳияиРўшонсеминариумумиҷумҳуриявииҲХДТдармавзўи «РоҳуусулҳоимуосиритақвиятифаъолиятиташкилотҳоиҲХДТдармарҳилаиомодагӣбамаъракаҳоиинтихоботӣ» баргузоргардид.
- 26 декабрисоли 2009 даршаҳриДушанбеАнҷумани X-умиҲХДТбаргузоргардид, кидаронЭмомалӣРаҳмоназнавРаисиҲХДТинтихобгардид. ИнчуниндаррафтиАнчуманякқаторқонунҳоидахлдорқабулшуданд. БаОинномаиҲХДТтағйиротуиловаҳоворидгардида, БарномаинавиҲХДТқабулшуд.